وبلاگ آقای ترکیه
آقای ترکیه

دوره Tömer

calender

بدون نام

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

قابل توجه ساکنین استانبول دوره Tömer کلاسهای مکالمه ترکی استانبولی در آموزشگاه اندو با اساتید ایرانی و ترک 05466394606