وبلاگ آقای ترکیه
1/1
test

ناخن کار

calender

بدون نام

calender

1400-12-18

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

شرایط کار به صورت 60 درصد سالن و 40 درصد پرسنل وسایل کار از سالن اگر وسایل از شما باشه 60 درصد شما و 40 درصد سالن ساعت کار 12 تا 7 یک شنبه تعطیل