وبلاگ آقای ترکیه

نیروی کار دفتری تسلط کامل به زبان ترکی ( خواندن و نوشتن )

1/1
test

نیروی کار دفتری تسلط کامل به زبان ترکی ( خواندن و نوشتن )

calender

بدون نام

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

به یک نفر نیروی مسلط به زبان ترکی هم گفتاری و نوشتاری ( دارای اقامت ) برای فعالیت در یک شرکت بازرگانی نیازمندیم.