وبلاگ آقای ترکیه
1/1
test

صرافی صحرا

calender

بدون نام

خدماتی
صرافی
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

خرید و فروش و حوالجات ارزی فروش لیر و واریز به تمام حسابهای بانکی داخلی ترکیه ترکیه ، ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، تاجیکستان ... استانبول، کاپالی چارشی