وبلاگ آقای ترکیه

به پرستار سالمند نیازمندیم

1/1
test

به پرستار سالمند نیازمندیم

calender

بدون نام

خدماتی
خدمات فنی و ساختمانی
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

مشخصات شغل: سالمند خانم ـ تنها پوشکی و بستری نیست استحمام به کمک نیرو آشپزی و امور منزل دارد. شغل پاره وقت نیست.