وبلاگ آقای ترکیه

لیر دلار شما را به نرخ مناسب خریداریم

1/1
test

لیر دلار شما را به نرخ مناسب خریداریم

calender

بدون نام

تفریحی و مسافرتی
خدمات توریست
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

لیر دلار شما را به نرخ مناسب خریداریم +905318408425 سلیمی +905350384909 شفا بخش