وبلاگ آقای ترکیه

پرستار خانم جهت نگهداری از مادرم در استانبول میخوام

1/1
test

پرستار خانم جهت نگهداری از مادرم در استانبول میخوام

calender

بدون نام

خدماتی
خدمات فنی و ساختمانی
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

پرستار خانم جهت نگهداری از مادرم در استانبول میخوام.روزهای چهارشنبه.ترکی تا حدودی بلد باشه.