وبلاگ آقای ترکیه

خانمی با ظاهر آراسته و موجه برای کار در شرکت نیازمندیم آشنا به امور بازاریابی و فروش تلفنی نیازمندیم

1/1
test

خانمی با ظاهر آراسته و موجه برای کار در شرکت نیازمندیم آشنا به امور بازاریابی و فروش تلفنی نیازمندیم

calender

بدون نام

خدماتی
خدمات فنی و ساختمانی
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

خانمی با ظاهر آراسته و موجه برای کار در شرکت نیازمندیم آشنا به امور بازاریابی و فروش تلفنی حداکثر سن ۲۷ حقوق ۳۰۰۰ لیر ترجیحا ساکن استانبول بیلیکدوزو،جمهوریت و اسنیورت +905394174831