وبلاگ آقای ترکیه

به تعدادی خانوم جهت کار در شرکت کاریابی منطقه شیرین اولر نیازمندیم

1/1
test

به تعدادی خانوم جهت کار در شرکت کاریابی منطقه شیرین اولر نیازمندیم

calender

بدون نام

استخدام و کاریابی
کار پروژه ای
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

به تعدادی خانوم جهت کار در شرکت کاریابی منطقه شیرین اولر نیازمندیم حقوق ۲۰۰۰ لیر 05340713829