آقای ترکیه

تحلیل گر بازارهای مالی

calender

بدون نام

calender

1402-8-9

استخدام و کاریابی
کار تمام وقت
استانبولاستانبول
محلهمحله
قوانین و مقررات

توضیحات

نیازمند به‌چند نیرو متخصص در بازارهای مالی با حقوق بالا