اقامت و کیملیک ترکیه_بیمه اقامتی

آقای ترکیه

اقامت و کیملیک ترکیه_بیمه اقامتی

calender

بدون نام

calender

1402-5-21

خدماتی
اقامت و پاسپورت
استانبولاستانبول
محلهمحله
درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 🟢 بیمه ی اقامتی ۶۵℅ تخفیف 🟢 راندو 🟢 شماره مالیاتی 🟢ثبت نام دانشگاه (اقامت سال اول) 🟢تمکن مالیی 905511976097+ 👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻