وبلاگ آقای ترکیه

پرداخت ۳ میلیون تومان در ازای حمل بار از استانبول به تهران

آقای ترکیه

پرداخت ۳ میلیون تومان در ازای حمل بار از استانبول به تهران

calender

بدون نام

calender

1400-12-20

خدماتی
کمک هزینه سفر
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

پرداخت ۳ میلیون تومان در ازای حمل بار از استانبول به تهران - بار پوشاک - تحویل بعد از X-RAY - برای تمامی تاریخ ها - کارگو معتبر با ۱۰ سال سابقه