وبلاگ آقای ترکیه

کرایه دفتر کاره شیک و لوکس

1/1
test

کرایه دفتر کاره شیک و لوکس

calender

بدون نام

اجاره ملک
اداری و تجاری
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

استانبول

توضیحات

کرایه دفتر کاره شیک و لوکس در بر خیابون ایبش روبروی مارمارا پارک ۴۵۰۰کرایه ودوتا دپوزیت با اشیا وفور اشیا ۵به مترو بوش۰۵۳۶۶۴۰۴۴۵۰