اجاره آفیس در skyland

1/4
test
test
test
test

اجاره آفیس در skyland

calender

بدون نام

calender

1401-1-26

اجاره ملک
اداری و تجاری
استانبولاستانبول
محلهمحله
  • متراژ بروت
    500
  • مبلغ اجاره (لیر)
    80,000
    قوانین و مقررات