مراقبت از سالمند دراستامبول

آقای ترکیه

مراقبت از سالمند دراستامبول

calender

بدون نام

calender

1403-4-9

خدمات درمانی
سایر خدمات درمانی
استانبولاستانبول
محلهمحله
درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

مراقبت از سالمند بیمارالزایمری و پوشکی مهدی ام ۴۳ سال