آتش سوزی در جنگل بوردور

آتش سوزی در جنگل بوردور

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

آتش سوزی در جنگل بوردور
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
آتش سوزی جنگلی در ناحیه کمر بوردور رخ داده است. شعله های آتش در حدود 50 هکتار تاثیر گذاشته اند. باد شدید تاثیر منفی بر روی خاموش شدن اتش دارد. آتش سوزی در منطقه جنگلی کمر بوردور رخ داد این آتش سوزی که در منطقه قطع شده توسط اداره جنگلها در اوزونسینیر آغاز شده است ، با اثر باد نیز رو به رشد است. آتش نشانان و تیم های جنگلی به منطقه اعزام شدند و سعی در خاموش کردن ان دارند باد شدید تأثیر منفی بر خاموش کردن می گذارد در آتش سوزی حدود 50 هکتار زمین خسارت دیده است. تلاش های زیادی صورت گرفته است تا اطمینان حاصل شود که آتش سوزی در منطقه تازه کاشته شده و سایر مناطق جنگلی پخش نشود.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن