بیش از چهل و هفت هزار پناهجو خاک ترکیه را ترک کردند

بیش از چهل و هفت هزار پناهجو خاک ترکیه را ترک کردند

11 اسفند 1398

اخبار ترکیه

بیش از چهل و هفت هزار پناهجو خاک ترکیه را ترک کردند
وزیر داخله کشور ترکیه دیشب در ساعات پایانی اخرین شب ماه دوم میلادی گفت. تا این لحظه بیش از چهل و هفت هزار پناهجو خاک ترکیه را ترک کرده و به اروپا رفته اند . وی همچنین اضافه کرد که دولت ترکیه دیگر مرزهای اروپائی خود را نخواهد بست . دستورات لازمه به نیروهای پلیس ، ارتش و ژاندارمری داده شده است . هیچ یک از نیروهای ما جلوی پناه جویانی که میخواهند کشور ما را ترک کنند را نخواهد گرفت