تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه

تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه

تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه

سه بانوی ترکیه‌ای با تولید عروسک‌های سنتی٬ صاحب کسب و کار و مشتریان فراوان شده‌اند.

[caption id="attachment_621" align="aligncenter" width="800"]تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه[/caption]   [caption id="attachment_622" align="aligncenter" width="800"]تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه[/caption] [caption id="attachment_623" align="aligncenter" width="800"]تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه[/caption] [caption id="attachment_624" align="aligncenter" width="800"]تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه[/caption] به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تنسیم٬ در استان بالیک اسیر ترکیه٬ سه بانو با تولید عروسک‌های سنتی٬ صاحب کسب و کار و مشتریان فراوان شده‌اند و نه تنها در داخل کشور بکله در برخی کشورهای اروپایی نیز٬ عروسک‌های آنها خریدار دارد. [caption id="attachment_625" align="aligncenter" width="800"]تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه[/caption] [caption id="attachment_626" align="aligncenter" width="800"]تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه[/caption] عروسک‌های تولیدی آنها٬ با لباس سنتی و در فضای زندگی روستایی٬ توجه خریداران را جلب کرده است.