دانشجویان پرستاری قادر به انجام کارآموزی از راه دور یا حضوري خواهند بود

دانشجویان پرستاری قادر به انجام کارآموزی از راه دور یا حضوري خواهند بود

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

دانشجویان پرستاری قادر به انجام کارآموزی از راه دور یا حضوري خواهند بود
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
رئیس شورای آموزش عالی Saraç اظهار داشت که دانشجویانی که در مرحله فارغ التحصیلی پرستاری هستند می توانند با انجام اقدامات محافظتی در واحدهای درمانی یا از طریق آموزش از راه دور کارآموزی خود را انجام دهند. رئیس شورای آموزش عالی (YÖK) دکتر یکتا ساراچ در توییتر اظهارات خود را درباره این موضوع اینگونه بیان کرد: وی گفت به عنوان YÖK ، در طول همه گیری جهانی ،با استفاده از همه امکانات آموزش عالی ، مدیریت این روند را ادامه می دهند. ساراچ اظهار داشت: دانشجویانی که به دلیل همه گیر شدن کروناویروس نتوانستند کارورزی خود را انجام دهند و در حال فارغ التحصیلی بودند می توانند مشروط بر اینکه محدود به ترم بهار سال تحصیلی 2019-2020 باشد ، دوره های کارآموزی\کارورزی را بگذرانند. تصمیم گیری در مورد امکان تکمیل کارورزی آنها با استفاده از آموزش از راه دور ، با انجام اقدامات حفاظتی در واحدهای بهداشتی انجام میگیرد ، و ارزیابی آنها توسط هیئت های مربوطه از موسسات آموزش عالی انجام شده و در صورت صلاح کارورزی تایید می شود
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن