فرد مظنون به قتل مسعود مولوی شهروند ایرانی در استانبول دستگیر شد

فرد مظنون به قتل مسعود مولوی شهروند ایرانی در استانبول دستگیر شد

فرد مظنون به قتل مسعود مولوی شهروند ایرانی در استانبول دستگیر شد

یک نفر به ظن قتل مسعود مولوی شهروند ایرانی در نتیجه عملیات مشترک سازمان اطلاعاتی و پلیس ترکیه در استانبول دستگیر شد.