قوانین جدید در مراکز ها و فروشگاه ها

قوانین جدید در مراکز ها و فروشگاه ها

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

قوانین جدید در مراکز ها و فروشگاه ها
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
-ورود بدون ماسک ممنوع . -در درب ورودی ، تب مشتری سنجیده می شود. -مناطق گردش در فروشگاه افزایش می یابد. قفسه ها بر این اساس تنظیم می شوند.و مناطق باریک بسته خواهد شد. -تعداد مشخصی از مشتری به داخل پذریش خواهد داشت. -کانترها و قفسه ها به طور مداوم ضد عفونی می شوند. -لباس با اشعه ماوراء بنفش ضد عفونی می شود. ولباس پرو شده توسط مشتری دیگری امتحان نمی شود. -در زمان پرداخت حداقل 2 متر فاصله وجود دارد. -محیط مرتباً بررسی و ضد عفونی می شود. -کنترل تب و ماسک در ورودی ها انجام خواهد -بجای اشعه ایکس از ردیاب دستی استفاده می شود. -تعداد مشتری ها با توجه به ظرفیت محیط سر بسته تعیین می شود. -مسیرهای پیاده روی داخل مراکز خرید به صورتت ورود و خروجی (رفت و برگشت )مشخص می شود. -پله برقی ها به طور مداوم ضد عفونی می شوند. -آسانسورها کار نمی کنند.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه