پرواز های بین المللی ترکیه از 12 ژوئن شروع خواهد شد

پرواز های بین المللی ترکیه از 12 ژوئن شروع خواهد شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

پرواز های بین المللی ترکیه از 12 ژوئن شروع خواهد شد
درخواست مشاوره در ترکیه
اولین پرواز ترکیه از خارج از کشور از دو بازار منبع اصلی آلمان و روسیه آغاز خواهد شد و پروازها بین فرودگاه ها در شهرهای کم خطر و بین دو کشور محدود خواهد بود. در این بیانیه پروازی درباره ایران گفته نشده است.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه