کشف مواد مخدر در بدن یک شهروند ایرانی

کشف مواد مخدر در بدن یک شهروند ایرانی

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

کشف مواد مخدر در بدن یک شهروند ایرانی
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
کشف مواد مخدر در بدن یک شهروند ایرانی:   طبق گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر 80 بسته به وزن 377 گرم مت آمفتامین(شیشه) در بدن و معده یک مسافر ایرانی در فرودگاه دنیزلی کشف شد. پلیس دنیزلی گفت تاکنون مقدار زیادی مواد مخدر به روش بلع توسط ایرانی ها به دنیزلی آورده شده است.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن