هيئت علمي ويروس كرونا جلسه خواهند گذاشت

هيئت علمي ويروس كرونا جلسه خواهند گذاشت

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

هيئت علمي ويروس كرونا جلسه خواهند گذاشت
درخواست مشاوره در ترکیه
کمیته علمی ويروس كرونا با رياست وزیر بهداشت ، اقاي كوجا از طريق از ويدئو كنفرانس تشکیل می شود در جلسه هیئت علمی ويروس كرونا که پیش بینی می شود ساعت 16 با روش ویدئو کنفرانس آغاز شود ، در ان افزایش پرونده و وضعیت بیماران ارزیابی می شود. در جلسه در مورد پيشرفت هاي تشخيص و درمان ويروس در كل جهان و در تركيه صحبت خواهد شد ، همچنين تدابير و پيشگيري هاي جديدي را برنامه ريزي خواهيم كرد. پس از این جلسه ، وزیر كوجا ساعت 19.10 كنفرانس مطبوعاتی برگزار می كند.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه