هيئت علمي ويروس كرونا جلسه خواهند گذاشت

هيئت علمي ويروس كرونا جلسه خواهند گذاشت

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

هيئت علمي ويروس كرونا جلسه خواهند گذاشت
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
کمیته علمی ويروس كرونا با رياست وزیر بهداشت ، اقاي كوجا از طريق از ويدئو كنفرانس تشکیل می شود در جلسه هیئت علمی ويروس كرونا که پیش بینی می شود ساعت 16 با روش ویدئو کنفرانس آغاز شود ، در ان افزایش پرونده و وضعیت بیماران ارزیابی می شود. در جلسه در مورد پيشرفت هاي تشخيص و درمان ويروس در كل جهان و در تركيه صحبت خواهد شد ، همچنين تدابير و پيشگيري هاي جديدي را برنامه ريزي خواهيم كرد. پس از این جلسه ، وزیر كوجا ساعت 19.10 كنفرانس مطبوعاتی برگزار می كند.
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار