1/10
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

یشیل کنت محلسی تک خواب

calender

بدون نام

calender

1402-3-3

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله
درخواست مشاوره رایگان در مورد مهاجرت و ترکیه

توضیحات

Yeşilkent Mah Fi-Tower #1+1 Eşyali Kira : 6000 Depo : 12000 یشیل کنت محلسی فیتاور تک خواب با وسایل اجاره : ۶۰۰۰ دپوزیت : ۱۲۰۰۰