اصلاح قانون گواهینامه رانندگی در ترکیه

اصلاح قانون گواهینامه رانندگی در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

اصلاح قانون گواهینامه رانندگی در ترکیه
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
آیین نامه مقرره در مورد مقررات راهنمایی و رانندگی مدیران بزرگراه ها و توسط وزارتخانه‌های مربوطه در دو بخش منتشر شد . ماده 88 - بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به موافقت نام ها ور گواهینامه های رانندگی به دست آمده از کشورهای خارجی و رویه ها و اصول مربوط به استفاده از وسایل نقلیه در کشور ما به شرح زیر است: مدارک راهنمایی و رانندگی شهروندان ترک که از کشورهای خارجی وارد ترکیه شده اند و گواهینامه رانندگی خود را از کشورها دیگر دریافت کرده اند . 1 ) از تاریخ ورود به کشور ترکیه ، حداکثر به مدت 2 سال می توانند از گواهینامه رانندگی خود استفاده کنند . 2) این شهروندان ترک بعد از شش ماه از اقامتشان در کشور، موظفند گواهینامه رانندگی خود را به زبان ترکی ترجمه ونوتر کنند و هنگام استفاده از وسیله نقلیه همراه با اصل گواهینامه همراه داشته باشند . 3 )بعد از دوسال به منظور استفاده از وسیله نقلیه در كشور ترکیه ،موظفند گواهینامه را تغییر داده و مجوز رانندگی جدید از اداره راهنمایی و رانندگی ترکیه به دست آورند.   افراد خارجی که با گواهینامه رانندگی که از خارج از كشور ترکیه تهیه کرده اند، 1 ) فقط مدت شش ماه قادر استفاده از آن گواهینامه میباشند. 2) در پایان شش ماه اجباری است که گواهینامه رانندگی به دست آمده از کشورهای خارجی را با گواهینامه رانندگی ترک جایگزین کنند تا بتوانند اجازه رانندگی در کشور ترکیه به دست آورند. مراحل و اصول تعویض گواهینامه رانندگی خارجی با گواهینامه رانندگی ترک به شرح زیر است: الف) درخواست برای هر اداره کل جمعیت (اداره نفوس) قابل انجام است. ب) اطلاعات و اسنادی که باید در هنگام درخواست ارائه شود توسط اداره کل جمعیت و امور اتباع تعیین می شود. این آیین نامه از تاریخ انتشار لازم الاجرا است.  
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه