افزایش قیمت بنزین در ترکیه

افزایش قیمت بنزین در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

افزایش قیمت بنزین در ترکیه
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
افت قیمت نفت برنت بر تابلوهای بنزین ترکیه تاثیری نداشته است. طی 10 روز گذشته بنزین در ترکیه در مجموع 50 کوروش افزایش قیمت داشته است. اخبار واصله حاکی از یک افزایش دیگر از امشب به مقدار 15 کوروش است. با این افزایش، قیمت بنزین در ترکیه به 5.67 خواهد رسید منبع/اورنسل
درخواست مشاوره در ترکیه