افزایش قیمت بنزین در ترکیه

افزایش قیمت بنزین در ترکیه

20 اردیبهشت 1399

اخبار ترکیه

افزایش قیمت بنزین در ترکیه
افت قیمت نفت برنت بر تابلوهای بنزین ترکیه تاثیری نداشته است. طی 10 روز گذشته بنزین در ترکیه در مجموع 50 کوروش افزایش قیمت داشته است. اخبار واصله حاکی از یک افزایش دیگر از امشب به مقدار 15 کوروش است. با این افزایش، قیمت بنزین در ترکیه به 5.67 خواهد رسید منبع/اورنسل