بانک مرکزی ترکیه: مناسب ترین تصمیم در خصوص سیاست پولی اتخاذ خواهد شد

بانک مرکزی ترکیه: مناسب ترین تصمیم در خصوص سیاست پولی اتخاذ خواهد شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

بانک مرکزی ترکیه: مناسب ترین تصمیم در خصوص سیاست پولی اتخاذ خواهد شد
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
آنکارا/خبرگزاری آناتولی رئیس بانک مرکزی ترکیه: تحولات موجود نشانگر امکان مانور در سیاستهای پولی است. در این زمینه، کمیته سیاست پولی تمام داده‌های موجود را تجزیه و تحلیل کرده و طی مشورت با کارشناسان، مناسب ترین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.
درخواست مشاوره در ترکیه