"به قولهای داده شده به ترکیه عمل نشد"

"به قولهای داده شده به ترکیه عمل نشد"

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

"به قولهای داده شده به ترکیه عمل نشد"
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
وزارت کشور ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه انتشار داد پری با انتقاد از خواست اتحادیه اروپا مبنی بر رعایت توافق پناهجویی از سوی ترکیه به ذکر تعهدات تحقق نیافته از سوی اتحادیه اروپا پرداخت

کیتی پری گزارشگر سابق  امور ترکیه در پارلمان اروپا با انتقاد از اتحادیه اروپا نوشت:

"به قولهای داده شده به ترکیه عمل نشد".

کیتی پری در مورد بحران پناهجویان پیامی منتشر کرد.

پری با انتقاد از خواست اتحادیه اروپا مبنی بر رعایت توافق پناهجویی از سوی ترکیه به ذکر تعهدات تحقق نیافته از سوی اتحادیه اروپا پرداخت.

وی با خاطرنشان ساختن عملی نشدن قولهای "لغو رژیم ویزایی برای شهروندان ترک(سال 2016) و پرداخت کمک مالی 6 میلیارد دلاری تا سال 2018 برای پناهجویان سوری در ترکیه" تاکید کرد اقدام در مورد تجدید اتحادیه گمرکی نیز صورت نگرفته است.

در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن