تصمیم جدید در مورد سوپرماکتهای ترکیه

تصمیم جدید در مورد سوپرماکتهای ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تصمیم جدید در مورد سوپرماکتهای ترکیه
درخواست مشاوره در ترکیه
بر اساس قانون جدید وزارت کشور ترکیه، ساعت کاری تمام سوپرمارکت‌ها به 9 تا 21 کاهش یافت. حداکثر تعداد مشتری داخل سوپرمارکت، یک دهم فضای آن خواهد بود. تمام سوپرمارکت‌ها موظفند بر اساس بزرگی فضای مغازه، تعداد مشتری‌ که می‌تواند در داخل مغازه باشد را بر روی تابلویی جلوی در بنویسند. اگر مشتری به تعداد مشخص داخل مارکت باشد، تا خروج مشتری، فرد جدیدی به داخل راه داده نمی شود. همچنین برای مشتریانی که دم در منتظر هستند باید علامت‌هایی که فاصله یک متر را مشخص کند، نصب کنند.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن