تغییر آدرس اینترنتی ثبت درخواست ماسک رایگان

تغییر آدرس اینترنتی ثبت درخواست ماسک رایگان

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تغییر آدرس اینترنتی ثبت درخواست ماسک رایگان
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
پس از اعلام توزیع ماسک رایگان توسط وزیر ارتباطات ترکیه حجم انبوهی از درخواست‌ها در وبسایت اعلام شده ثبت شد. با افزایش درخواست‌ها وبسایت maske.epttavm.com در مدت کوتاهی دچار مشکل شد. از این پس درخواست ماسک رایگان از درگاه اینترنتی دولت e-devlet قابل ثبت خواهد بود. منبع: تله 1
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه