تغییر آدرس اینترنتی ثبت درخواست ماسک رایگان

تغییر آدرس اینترنتی ثبت درخواست ماسک رایگان

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تغییر آدرس اینترنتی ثبت درخواست ماسک رایگان
درخواست مشاوره در ترکیه
پس از اعلام توزیع ماسک رایگان توسط وزیر ارتباطات ترکیه حجم انبوهی از درخواست‌ها در وبسایت اعلام شده ثبت شد. با افزایش درخواست‌ها وبسایت maske.epttavm.com در مدت کوتاهی دچار مشکل شد. از این پس درخواست ماسک رایگان از درگاه اینترنتی دولت e-devlet قابل ثبت خواهد بود. منبع: تله 1
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه