توزیع ماسک رایگان و سهمیه ای بین شهروندان استانبول

توزیع ماسک رایگان و سهمیه ای بین شهروندان استانبول

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

توزیع ماسک رایگان و سهمیه ای بین شهروندان استانبول
درخواست مشاوره در ترکیه
وزارت بهداشت ترکیه و اتحادیه داروخانه داران استانبول توافق کردند به شهروندان ساکن استانبول ماسک رایگان توزیع شود. بر اساس این توافق قرار است با تامین مالی وزارت بهداشت، داروخانه های شهر استانبول به هر شهروند 20 تا 65 ساله ساکن شهر استانبول هر 10 روز تعداد 5 ماسک سه لایه رایگان توزیع کنند. این ماسک ها بر اساس شماره ملی شهروندان استانبول توزیع خواهد شد. دولت ترکیه خروج شهروندان زیر 20 و بالای 65 سال را از خانه ها ممنوع کرده و به همین خاطر سهمیه ای برای این قشر در نظر گرفته نشده است.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن