سازمان هوایی ترکیه اموال غیرمنقول خود را به فروش گذاشت

سازمان هوایی ترکیه اموال غیرمنقول خود را به فروش گذاشت

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

سازمان هوایی ترکیه اموال غیرمنقول خود را به فروش گذاشت
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
سازمان هوایی ترکیه اموال غیرمنقول خود را به فروش گذاشت سازمان هوایی ترکیه، پس از فروش 11 هواپیما، 7 مورد از اموال غیر منقول خود را نیز به فروش گذاشت. گفته می‌شود برخی از این اموال غیرمنقول هنوز در حال استفاده هستند./تی 24
درخواست مشاوره در ترکیه