کد ماسک رایگان را می توانید از برنامه "Hayat Eve Sığar" بدست آورید.

کد ماسک رایگان را می توانید از برنامه "Hayat Eve Sığar" بدست آورید.

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

کد ماسک رایگان را می توانید از برنامه "Hayat Eve Sığar" بدست آورید.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
با برنامه "Hayat Eve Sığar" که توسط وزارت بهداشت ارائه شده است و می توانید بصورت رایگان از "googleplay" و "app store" بارگیری کنید ، اکنون می توانید کد ماسک را بدست آورید. در محدوده مبارزه با نوع جدید coronavirus (COVID-19) توسط وزارت بهداشت ، به روزرسانی جدیدی به اپلیکیشن موبایل "Hayat Eve Sığar" رسیده است که شهروندان می توانند وضعیتهای خطر در منطقه خود را بررسی کرده و سلامت خود را پیگیری کنند. با بروزرسانی ، اکنون کد ماسک رایگان را می توانید در زیر "Sağlık Durumu" در برنامه Hayat Eve Sığar دریافت کنید. مکانهایی مانند بیمارستان ، داروخانه ، بازار نیز نشان داده شده است در نقشه موجود در برنامه ، علاوه بر مکانهای پر خطر ، مکانهایی که باید در نیازهای فوری مانند بیمارستان ، داروخانه ، بازار ، ایستگاه ها موجود باشد ، نشان داده شده است. شهروندان می توانند مطابق تصویب خود ، خانواده یا نزدیکان خود را به لیست های خود اضافه کنند. از این طریق می توانند اطمینان حاصل کنند که عزیزان خود را از مناطق خطرناک دور می کنند. بیانیه های ترکیه مربوط به کرونا ویرووس را نیز می توانید از طریق نرم افزار مورد بررسی قرار دهید . مکانهایی که برنامه "Hayat Eve Sığar" قابل بارگیری است به شرح زیر است: app store google play  

در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن