90 هزار زندانی از زندان های ترکیه آزاد می شوند

90 هزار زندانی از زندان های ترکیه آزاد می شوند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

90 هزار زندانی از زندان های ترکیه آزاد می شوند
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
این طرح به صورت موقت در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تنظیم شده و بر اساس این طرح جرم های جنسی، مواد مخدر، قتل عمد، خشونت علیه زنان و ترور شامل عفو نخواهند شد. سالمندان بالای 65 سال، مادران دارای فرزند تا 6 سال و بیمارانی که توانایی نگهداری از خود را ندارند شامل حبس خانگی می شوند.
درخواست مشاوره در ترکیه