وبلاگ آقای ترکیه

فروش یخوابه ۵٩ متری داخل مجتمع لوکس و نوساخت آکتاورز، طبقه ١۴ از برج ٢۵ طبقه ای

1/1
test

فروش یخوابه ۵٩ متری داخل مجتمع لوکس و نوساخت آکتاورز، طبقه ١۴ از برج ٢۵ طبقه ای

calender

بدون نام

خرید و فروش خانه
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

آدرس

استانبول

توضیحات

فروش یخوابه ۵٩ متری داخل مجتمع لوکس و نوساخت(صفر) در اسنیورت، روبروی بیمارستان دولت حاستانه سی طبقه ١۴ از برج ٢۵ طبقه ای با منظره ای بسیار تماشایی و رو به داخل مجتمع قیمت ١۵٧٠٠٠ لیر