وبلاگ آقای ترکیه

واحداجاره سالیانه دوخواب باوسیله

1/20
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

واحداجاره سالیانه دوخواب باوسیله

calender

بدون نام

اجاره ملک
آپارتمان
استانبولاستانبول
محلهمحله

توضیحات

واحداجاره سالیانه دوخواب باوسیله طبقه همکف پشت ترامپ مجیدکویی 7500لیر اجاره10هزارتا دیپوزیت 12درصد کمیسیون کد : 628