اداره کل هواپیمایی کشوری ترکیه مقررات لغو پروازها بدلیل شیوع کرونا را اعلام کرد

اداره کل هواپیمایی کشوری ترکیه مقررات لغو پروازها بدلیل شیوع کرونا را اعلام کرد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

اداره کل هواپیمایی کشوری ترکیه مقررات لغو پروازها بدلیل شیوع کرونا را اعلام کرد
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
بر این اساس، شرکتهای حمل و نقل هوایی از اجرای حق جبران خسارت مسافر، به دلیل پروازهای لغو شده از پنجم فوریه تا پس از رفع ممنوعیت پرواز، معاف می شوند. همچنین، مسافری که پروازش به دلیل شیوع کرونا لغو شده باشد، بسته به صندلی خالی، حق تغییر تاریخ بلیط را خواهد داشت. مسافر پس از ۲ماه از برداشته شدن ممنوعیت پرواز می تواند بازپرداخت بلیط استفاده نشده را از اپراتور حمل و نقل هوایی دریافت کند.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه