هزینه های جدید کنسولگری و صدور وکالتنامه و گواهینامه در ترکیه

هزینه های جدید کنسولگری و صدور وکالتنامه و گواهینامه در ترکیه

15 شهریور 1401

حقوقی

هزینه های جدید کنسولگری و صدور وکالتنامه و گواهینامه در ترکیه
در این مطلب می خواهیم هزینه های جدید کنسولگری و هزینه صدور وکالتنامه و گواهینامه در ترکیه را مورد بررسی قرار دهیم
درخواست مشاوره در ترکیه

هزینه های جدید کنسولگری ترکیه

 • صدور و تعویض گذرنامه: ۱۰۰ یورو
 • صدور گذرنامه افراد بالای ۱۸ سال تمام ۵۰ یورو
 • تغییر محل اقامت: ۱۸ یورو
 • درج مهر اجازه خروج مشمولین برای بار اول: ۴۸ یورو
 • درج مهر اجازه خروج مشمولین برای بار دوم و بعد از آن: ۱۸ یورو
 • صدور گذرنامه مفقوده (المثنی) یا مخدوشه و آبدیده: ۱۵۰ یورو
 • استعلام آخرین خروح: ۱۸ یورو
 • انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز خروج برای عابرین غیر مجاز: ۳۵ یورو
 • صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز: ۲۰۰ یورو
هزینه صدور وکالتنامه و گواهی امضا
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه

هزینه صدور وکالتنامه و گواهی امضاء

 • وکالتنامه مربوط به انجام امور اداری، بانکی و حقوق بازنشستگی، دریافت مستمری، قضایی، خرید اموال: ۱۳ یورو
 • وکالتنامه مربوط به فروش اموال منقول مانند ماشین، موتور، سهام شرکت و یا بانک: ۲۶ یورو
 • وکالتنامه مربوط به فروش اموال غیر منقول مانند آپارتمان، زمین، باغ، مغازه و ... ۱۳۲ یورو
 • رضایت خروج همسر و فرزندان: ۱۲ یورو
 • تصدیق انواع اقرارنامه: ۱۸ یورو
 • چنانچه درخواست دارید وکالتنامه شما از طرف سفارت برای وکیل شما در ایران ارسال شود باید مبلغ ۱۲ یورو هزینه ارسال را به مبالغ گفته شده اضافه کنید.